EQUALITY POLICY

EQUALITY AND EQUAL PAY POLICY OF SAGAFILM

(In Icelandic below)

The goal of the Equality and Equal Pay Policy of Sagafilm:

The Equality and Equal Pay Policy of Sagafilm is intended to ensure women and men who work at the company equal opportunities as is laid out in the Icelandic Act no. 10/2008 of equal position and equal rights of women and men. The goal is to ensure all employees having equal opportunities and prevent any form of discrimination based on gender, nationality, religious views, life perspectives, disability, limited ability, sexual preference or gender identity.

Ways to pursue goal

The following will be our guidelines in pursuing our goal:

Equality:

At Sagafilm, every person has equal opportunity independent of gender, nationality, religion, life perspective, disability, limited ability, sexual preference, gender identity or other non-relevant factors.

Equal pay:

Women and men are paid equal pay for the same or equally valuable work.

Hiring, training and re-education:

The selection of employees is based on a professional and neutral valuation and all jobs that are open for application are made available to all genders. It is stressed that all employees have equal access to training and re-education.

Coordination of family and private life:

It is emphasised that employees are given the opportunity to organise and coordinate work and working hours, whenever possible.

Gender based harassment, sexual harassment or bullying

is never tolerated at Sagafilm.

Equality Policy

Sagafilm has put forward an equality policy presenting paths to reach the goals put forward in this clause.

Implementation and follow-up

The CEO of Sagafilm is responsible for documentation, implementation and enforcement of this policy in cooperation with the Human Resources Director. The Board of Directors shall annually revise the policy, its enforcement, suggest improvements and ensure follow-up. The CEO and the Human Resources Director are responsible in executing this annual revision and ensures that there are proper reactions to suggestions and discrepancies, if required. The CEO and the Human Resources Director are furthermore responsible for the overview that the company operates in line with legislation and public rules on equality in Iceland.

All managers at Sagafilm are obligated to follow the equality and equal pay policy of Sagafilm and are jointly responsible for continuous improvement in all aspects of the policy.

The policy presented to all employees is made available on Sagafilm’s official and public website.

This policy applies to all employees of Sagafilm.

Approved at a meeting of The Board of Directors of Sagafilm on September 26, 2017

JAFNRÉTTIS- OG JAFNLAUNASTEFNA SAGAFILM

Markmið jafnréttis- og jafnlaunastefnu Sagafilm:

Jafnréttis- og jafnlaunastefnu Sagafilm er ætlað að tryggja konum og körlum sem starfa hjá fyrirtækinu jöfn tækifæri eins og kveðið er á um í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið stefnunnar er að stuðla að því að allt starfsfólk hafi jöfn tækifæri og koma í veg fyrir hvers konar mismunum  sem byggir á kyni, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð eða kynvitund.

Leiðir að markmiði

Eftirfarandi atriði skulu höfð að leiðarljósi:

Jafnrétti.

Hjá Sagafilm eiga allir jafna möguleika óháð kyni, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Launajafnrétti.

Konum og körlum eru greidd sömu laun fyrir  sömu eða jafnverðmæt störf.

Ráðningar, starfsþjálfun og endurmenntun.

Val á starfsfólk byggist á faglegum og hlutlausum vinnubrögum og eru öll störf sem laus eru til umsóknar opin báðum kynjum. Lögð er áhersla á að allt starfsfólk hafi jafnan aðgang að starfsþjálfun og endurmenntun.

Samræming fjölskyldu- og einkalífs.

Lögð er áhersla á að gera starfsfólki kleift að samræma skipulag vinnu og vinnutíma þar sem því er við komið.

Kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni eða einelti

eru aldrei liðin hjá Sagafilm.

Jafnréttisáætlun

Sagafilm hefur sett sér jafnréttisáætlun þar sem settar eru fram leiðir til að ná markmiðum þessum.

Framkvæmd og eftirfylgni

Forstjóri Sagafilm ber ábyrgð á skjalfestingu, innleiðingu og framkvæmd stefnunnar í samvinnu við mannauðsstjóra. Stjórn skal árlega rýna stefnuna, framkvæmd hennar, úrbætur og eftirfylgni. Forstjóri og mannauðsstjóri bera ábyrgð á árlegri rýni og að brugðist sé við ábendingum og frávikum sé þess þörf. Forstjóri og mannauðsstjóri bera einnig ábyrgð á að fylgja lögum og reglum um launjafnrétti.

Allir stjórnendur Sagafilm skuldbinda sig til að framfylgja jafnréttis- og jafnlaunastefnu Sagafilm og eru með ábyrgir í að viðhalda stöðugum umbótum á öllum þáttum stefnunnar.

Stefnan er kynnt öllum starfsmönnum og er aðgengileg á heimasíðu Sagafilm.

Stefnan nær til allra starfsmanna Sagafilm.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi Sagafilm 26. September 2017